Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY:

1.Všeobecné ustanovenia

2.Predmet zmluvy

3.Miesto plnenia

4.Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

5.Cena a platba

6.Dodacia lehota

7.Dodacie podmienky a prepravné

8.Záruka

9.Reklamačný poriadok

10.Odstúpenie od zmluvy

11.Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom e-shop  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim pri nákupe v e-shope predávajúceho. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky súhlasí so znením obchodných podmienok v plnom rozsahu. 

2. Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar a dodávka tovaru, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho (ďalej len "sklad"). Dodávka sa považuje za splnenú, keď predávajúci odovzdá predmet zmluvy prvému verejnému prepravcovi na prepravu (ďalej len "preprava") pre kupujúceho do miesta určeného kupujúcim na prevzatie tovaru. V prípade osobného odberu v sklade predávajúceho (ďalej len "osobný odber") je dodávka splnená, keď predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet zmluvy.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Objednávka tovaru vyplnená kupujúcim na stránkach internetového obchodu predávajúceho a odoslaná ( a doručená) prostredníctvom internetového obchodu predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Potvrdenie odoslanej objednávky automaticky generované internetovým obchodom nie potvrdením kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Potvrdením objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy je písomné oznámenie predávajúceho kupujúcemu (odoslané e-mailom), ktoré obsahuje:

1.upresnenie dostupnosti a termínu dodávky položiek

2.upresnenie nákladov na prepravu

3.potvrdenie miesta dodávky

4.meno a telefonický kontakt na obchodníka, ktorý objednávku vybavuje.

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť položky objednávky, u ktorých dôjde k náhlemu výpadku dodávok zo strany výrobcu, alebo subdodávateľov predávajúceho.

5. Cena a platba

Ponuková cena tovaru, uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho uvedená v čase objednania, je platná v okamihu objednania a považuje sa záväznú pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na priebežnú zmenu ponukových cien najmä z dôvodu zmeny cien subdodávateľa, alebo výrobcu. Predávajúci je viazaný svojou ponukou uvedenou v internetovom obchode počas 24 hodín.

Cena za prepravu predmetu zmluvy vypočítaná automatizovane v internetovom obchode na základe netto hmotnosti položiek objednávky je iba informatívna, nakoľko nezohladňuje hmotnosť obalov zásielky. Presná cena za prepravu bude uvedená v potvrdení objednávky od obchodníka.

Platba na dobierku: Kupujúci platí v hotovosti úhradu za predmet zmluvy prepravcovi pri preberaní predmetu zmluvy od prepravcu (tj. pri preberaní zásielky na pošte, alebo pri doručení kurierom prepravnej služby).

Platba prevodným príkazom: Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, kupujúci poukáže úhradu za predmet zmluvy na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, ktorú dostane spolu s potvrdením objednávky od obchodníka. Tovar na sklade je rezervovaný pre kupujúceho po čas splatnosti + 3 pracovné dni po dátume splatnosti zálohovej faktúry. Platba za predmet zmluvy sa považuje za uhradenú pripísaním na účet predávajúceho.

S dodávkou tovaru dostane kupujúci aj daňový doklad - faktúru. Deň dodávky tovaru pre účely fakturácie je deň odovzdania tovaru prepravcovi v prípade zásielkového predaja, alebo deň osobného odberu tovaru v sklade kupujúcim. Ak nemôže predávajúci dodať objednaný tovar a s kupujúcim nebolo dohodnuté náhradné plnenie, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú úhradu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. U položiek, ktoré sú k dispozícii na sklade predávajúceho je dodacia lehota v rámci Slovenskej republiky 3 dni, u bežne nakupovaných položiek, ktoré nie sú aktuálne na sklade  presnú dodaciu lehotu jednotlivých položiek objednávky oznámi kupujúcemu obchodník písomne e-mailom.

7. Dodacie podmienky a prepravné

Pri dodaní tovaru prepravcom je kupujúci povinný riadne prevziať zásielku od prepravcu a skontrolovať neporušenosť obalov a počet balíkov zásielky. V prípade zistených závad je kupujúci povinný na mieste spísať s prepravcom záznam o poškodení, alebo nekompletnosti zásielky a kópiu záznamu bezodkladne doručiť predávajúcemu. Na základe tohto záznamu predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie z dôvodu poškodenia, alebo straty tovaru pri preprave. Následne je kupujúci povinný tovar v zásielke skontrolovať a v prípade zistených vád v množstve, druhu, alebo kvalite tovaru tieto vady písomne oznámiť predávajúcemu do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky. Ďalej sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku (viď nižšie).

V prípade osobného odberu v sklade predávajúceho si kupujúci skontroluje druh a množstvo dodaného tovaru pri preberaní tovaru. Na rozdiely zistené mimo sklad nemusí predávajúci brať ohľad.

8. Záruka

Záručná lehota sa začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky. Kupujúci je povinný do 2 pracovných dní od zistenia vady dodaného tovaru túto skutočnosť písomne oznámiť predávajúcemu. Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:

1.Dátum nákupu/prevzatia tovaru kupujúcim

2.Číslo dokladu (faktúry) na základe, ktorého bol tovar dodaný

3.Popis tovaru (katalógové číslo a názov), množstvo vadného tovaru

4.Opis vady dodaného tovaru

5.Dátum zistenia vady tovaru 

Predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu prijatie oznámenia o reklamácii. Kupujúci na svoje náklady doručí do skladu predávajúceho vadný tovar a ďalšie doklady v zmysle reklamačného poriadku. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na prepravu vadného tovaru do skladu predávajúceho ako aj prepravu v prípade výmeny vadného tovaru za bezchybný, alebo opravy vadného tovaru.

9. Reklamačný poriadok

1.Záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov, pričom sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (v zmysle Občianskeho zákonníka , §619 a nasl.). Záručná lehota 12 mesiacov sa poskytuje na tovar, ktorý je predmetom ďalšieho predaja.

2.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru po prevzatí kupujúcim, ďalej na opotrebenie a vady vzniklé v dôsledku neodbornej manipulácie, alebo použitie tovaru na iné účely, ako bol pôvodne určený.

4.Pri reklamácii chybného tovaru je potrebné predložiť doklad nákupe tovaru vo firme Global Resource s.r.o. (faktúra, účtenka) a ďalšie doklady, ak boli pri kúpe tovaru vystavené (záručný list, atest apod.). V prípade tovaru (náhradného dielca), u ktorého sa vada prejavila až po jeho montáži, je potrebné priložiť aj písomné vyjadrenie odbornej servisnej organizácie.

5.Po predložení chybného tovaru a dokladov uvedených v bode 5) bude zahájené reklamačné konanie, s výsledkom ktorého bude kupujúci písomne oboznámený do 30-tich kalendárnych dní od zahájenia reklamačného konania.

6.Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, resp. ustanoveniami kúpnej zmluvy, ak bola pri kúpe spísaná.

10. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže svoju záväznú objednávku (návrh kúpnej zmluvy) písomne odvolať až do doby než predávajúci odovzdá predmet zmluvy na prepravu pre kupujúceho. 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovních dní odo dňa prevzatia tovaru. Pritom je potrebné, aby kupujúci:

1.písomne oznámil odstúpenie od zmluvy e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ,  alebo poštou na adresu: Global Resource s.r.o., Tulská 1358/6, 960 01 Zvolen

2.na svoje náklady doručil tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, do skladu predávajúceho do piatich pracovných dní odo dňa kedy kupujúci odoslal predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy. 

Predávajúci obratom písomne potvrdí kupujúcemu prevzatie oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo odvolaní záväznej objednávky. Ak je vrátený tovar nepoškodený a bez známok opotrebenia, predávajúci vráti do 15 dní od doručenia tovaru do skladu predávajúceho uhradenú kúpnu cenu kupujúcemu na účet, ktorý si určil kupujúci.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že predávajúci nedodrží dodaciu lehotu dohodnutú v kúpnej zmluve podľa bodu 6. obchodných podmienok.

V prípade, že predávajúci nemôže objednaný tovar dodať a kupujúci sa s predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. V tomto prípade má predávajúci nárok na odstúpenie od zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na písomnú formu komunikácie prednostne využívať elektronickú poštu (e-mail). Správa sa považuje za doručenú potvrdením od druhej strany (potvrdenie o prečítaní generované e-mailovým klientom, alebo e-mail potvrdzujúci prijatie správy) .

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa v kúpnej zmluve môžu dohodnúť na odlišnom znení ustanovení ako je uvedené v obchodných podmienkach.

Predávajúci má právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením nového znenia obchodných podmienok na stránkach internetového obchodu predávajúceho.

Platné od 01.01.2013